ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Common Mormon
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio polytes Linnaeus, 1758
  • ชื่อวงศ์ : Papilionidae

ลักษณะ
  ทั้งสองเพศมีขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายหาง แต่เพศผู้จะสั้นกว่ามาก
  ปีกบน พื้นปีกสีดำ มีจุดสีขาวเรียงกันตามขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้า ปีกคู่หลังของเพศผู้มีแถบสีขาวขนาดเท่า ๆ กันเรียงกันบริเวณกลางปีก ปีกคู่หลังของเพศเมียมีแถบสีขาวเป็นกลุ่มอยู่บริเวณกลางปีกต่อด้วยแถบสีขาวอมชมพูจนถึงขอบปีกด้านใน
  ปีกล่าง คล้ายปีกบน

ถิ่นอาศัย
  ป่าดงดิบ, ป่าโปร่ง, สวนผลไม้, สวนสาธารณะ

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2556). Thailand Butterfly Guide. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2558). คู่มือผีเสื้อ. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  ทัศนัย จีนทอง. (2558). ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต. ปทุมธานี: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์