ผีเสื้อหนอนมะนาว
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Lime Butterfly
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio demoleus Linnaeus, 1758
  • ชื่อวงศ์ : Papilionidae

ลักษณะ
  ลำตัวมีสีเหลืองครีมเช่นเดียวกับสีพื้นปีก ข้างลำตัวมีเส้นสีดำพาดยาวตามแนวลำตัว  
  ปีกบน พื้นปีกสีดำ มีแถบและแต้มสีเหลืองครีมกระจายทั่วปีก มุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีแดงดำ
  ปีกล่าง พื้นปีกสีเหลืองครีม มีแต้มสีเหลืองเข้มและสีดำประปรายทั่วทั้งปีก              

ถิ่นอาศัย
  ป่าโปร่ง, ป่าละเมาะ, สวนผลไม้, สวนสาธารณะ

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2556). Thailand Butterfly Guide. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2558). คู่มือผีเสื้อ. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  ทัศนัย จีนทอง. (2558). ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต. ปทุมธานี: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์