ผีเสื้อแพนซีเทา
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Grey Pansy
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Junonia atlites (Linnaeus, 1763)
  • ชื่อวงศ์ : Nymphalidae

ลักษณะ
  ปีกบน พื้นปีกสีเทา มีลวดลายเป็นสีเทาเข้มทั่วทั้งปีก ตามแนวขอบปีกด้านข้างของปีกทั้งสองคู่มีจุดวงกลมสีดำ-ส้ม
  ปีกล่าง คล้ายปีกบน แต่สีอ่อนกว่า

ถิ่นอาศัย
  ป่าโปร่ง, ป่าสน, ป่าเต็งรัง, ป่าละเมาะ, ทุ่งหญ้าและสวนสาธารณะ

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2556). Thailand Butterfly Guide. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2558). คู่มือผีเสื้อ. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  นิดดา หงษ์วิวัฒน์. (2554). ผีเสื้อแสนสวย. กรุงเทพฯ: คติ.
  ทัศนัย จีนทอง. (2558). ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต. ปทุมธานี: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์