ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Leopard Lacewing
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Certhosia cyane (Drury, 1773)
  • ชื่อวงศ์ : Nymphalidae

ลักษณะ
  มีลักษณะขอบปีกหยักเว้าตลอดขอบปีกคู่หน้าและคู่หลัง
  ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ำตาลส้ม เพศเมียมีพื้นปีกสีน้ำตาลเทา ปีกคู่หน้าตั้งแต่กลางปีกไปจนถึงมุมปีกด้านหน้าเป็นสีดำ มีแถบสีขาวพาดขวางเห็นเด่นชัด
  ปีกล่าง สีพื้นปีกคล้ายปีกบน แต่สีอ่อนกว่า มีเส้นลายและจุดสีดำทั่วทั้งปีก เพศเมียมีสีเหลืองอ่อน ตั้งแต่กลางปีกลงมาจนถึงขอบปีก

พื้นที่อาศัย
  ป่าโปร่ง, ทุ่งหญ้า, ป่าละเมาะ ชายป่าและสวนสาธารณะที่มีต้นไม้มาก ชอบหากินตามชายป่า

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2556). Thailand Butterfly Guide. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2558). คู่มือผีเสื้อ. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  นิดดา หงษ์วิวัฒน์. (2554). ผีเสื้อแสนสวย. กรุงเทพฯ: คติ.
  ทัศนัย จีนทอง. (2558). ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต. ปทุมธานี: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์