Previous
Next
คุณเหมาะกับต้นอะไร ?
พรรณไม้แห้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สวนไผ่
Previous
Next
counter widget

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว๊บไซต์หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
………………………………………………………………………….

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ6.
ประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบต้นศรีมหาโพธิ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวเด่น
มอบต้นศรีมหาโพธิ์ ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ม.วลัยลักษณ์ มอบต้นศรีมหาโพธิ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวทั่วไป

อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรีธรรมราช ร่วมปลูกสวนไผ่เนื่องในวันโปลีโอโลก

24 ต.ค. 63
ทดสอบระบบ

อุทยานพฤกษศาสตร์จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา จังหวัดกระบี่

21 ต.ค. 63
ทดสอบระบบ

อุทยานพฤกษศาสตร์จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา จังหวัดกระบี่

21 ต.ค. 63
สาระน่ารู้