โครงการสวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีการริเริ่มและประสานงานโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 การจัดสร้างสวนสมุนไพรมาจากแนวคิดที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์ทางยา และพืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้  โดยมีการนำเสนอในรูปแบบครบวงจร ทั้งในแง่การปลูก การเพาะขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป  การทำผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ การดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกัน

ในปี พ.ศ.2563 ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดำริที่จะยกระดับพื้นที่สวนสมุนไพรให้เป็นสวนมาตรฐานระดับชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ด้วย จึงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และรวบรวมสมุนไพรพันธุ์ต่างๆ มาปลูกไว้กว่า 200 ชนิดบนเนื้อประมาณ 10 ไร่ เพื่อรองรับให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และศูนย์รวมในการบริการวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

Days
Hours
Minutes
Seconds

Speakers

The industry's Top leaders

Hayley Atwell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

James Lax

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alex Macqueen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eloise Webb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ben Chaplin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gareth Mason

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

“Happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed.”