Previous
Next
นโยบาย และเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำ ระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุคนผ่านการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และการใช้ชีวิตที่เป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการสะสางเพื่อขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร สู่การจัดระเบียบเพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานและการเรียนรู้โดยการทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบค้นหาสิ่งผิดปกติและบำรุงรักษาป้องกัน อันจะนำ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใต้ความสุขของการทำงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี

  • 1). บุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน 5ส มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 100%
  • 2). บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
  • 3). บุคลากรในหน่วยงานต้องผ่านการอบรมความรู้พื้นฐาน 5ส ร้อยละ 100
  • 4). ทุกพื้นที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ 4.50 ขึ้นไป
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คู่มือ 5ส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มาตรฐานกลาง 5ส
โครงสร้างคณะกรรมการ
แผนการดำเนินงาน 5ส
สะสาง . สะดวก . สะอาด . สร้างมาตรฐาน . สร้างวินัย

มาตรฐานพื้นที่ 5ส อุทยานพฤกษศาสตร์ พื้นที่เรือนพักรับรอง ซึ่งให้บริการที่พักแก่บุคคลทั่วไป สะอาด สะดวก พร้อมกับสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงาม แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีห้องพักให้บริการ จำนวน 15 ห้อง

ผังแสดงพื้นที่รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ

ภาพกิจกรรมการร่วมกัน 5ส ของอุทยานพฤกษศาสตร์ ก่อนดำเนินการ และหลังการดำเนินการ

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ระยะเวลา 4 ปี ของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงผลการประเมินแต่ละครั้ง