บริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงการจัดค่ายกิจกรรม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา

อุทยานพฤกษศาสตร์จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา จังหวัดกระบี่

7 ตุลาคม 2563
1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม

อุทยานพฤกษศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร และกิจรรมวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

21 ตุลาคม 2563
1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม

Enjoy professional equipment

Go into the places only locals are familiar with. Visit little known hideouts and avenues that open the mind into what being a local is all about.