Previous
Next
(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
What tree are you suitable for?
Herbarium Database
Biodiversity of Animals Database
Planting trees in honor
Herb garden plants
Bamboo garden

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 146 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้เรื่องพืช โดย คุณสุรินทร์ จิตต์ถาวร นักวิทยาศาสตร์ฐานกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้เรื่องดวงดาว

Read More »

โรงเรียนผู้สูงอายุเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ รวมต้อนรับคณะโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาสาร ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 คนเข้าเยี่ยมชมในอุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีวิทยากรอุทยานพฤกษศาสตร์นำชมพื้นที่ต่างๆในอุทยานพฤกษศาสตร์ และเยี่ยมชมเรือนเพาะชำ ฟังการบรรยานเรื่อง พืชกินแมลง ดูกล้องส่องดาวดวงอาทิตย์ รวมถึงการนำคณะโรงเรียนผู้สูงอายุ เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์

Read More »

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กอ.รมน.) ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกศุภชัย ปรีชามาตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ได้แก่ นายอำเภอท่าศาลา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา ผู้อำนวยการและบุคลากรอุทยานพฤกษศาสตร์ เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน. และเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 71 คน กิจกรรมส่งเสริมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More »

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 90 คน และคณะครูผู้ควบคุม 6 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้1. นำชมอาคารกายวิภาคศาสตร์2. ชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ3. การทดลองการวิเคราะห์อาหารในกระเพาะปลา4.

Read More »

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลแสงทอง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงทอง ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 97 คนกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติการจริง ใน 3 ฐานกิจกรรม ดังนี้ฐานที่ 1 ด้านวิทยายาศาสตร์ (วิทยากร คุณอางุธ แก่นเพชร

Read More »

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสตูล

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูลที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน และครูผู้ควบคุม 5 คน

Read More »
counter widget