พรรณไม้สวนสมุนไพร

โครงการสวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีการริเริ่มและประสานงานโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 การจัดสร้างสวนสมุนไพรมาจากแนวคิดที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์ทางยา และพืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้  โดยมีการนำเสนอในรูปแบบครบวงจร ทั้งในแง่การปลูก การเพาะขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป  การทำผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ การดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกัน

Previous
Next

ในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดำริที่จะยกระดับพื้นที่สวนสมุนไพรให้เป็นสวนมาตรฐานระดับชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ด้วย จึงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และรวบรวมสมุนไพรพันธุ์ต่างๆ มาปลูกไว้กว่า 200 ชนิดบนเนื้อประมาณ 10 ไร่ เพื่อรองรับให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และศูนย์รวมในการบริการวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

สมุนไพร

สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลจากธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ หากนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในตำรับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า เภสัชวัตถุ พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น กระวาน กานพลู และจันทร์เทศ เป็นต้น

กระดังงาสงขลา

กระดูกไก่ดำ

กลึงกล่อม

กาหลง

เข็มขาว

คนทีสอ

โคคา

ช้างน้าว

ทองหลาง

เทียนบ้าน

ธรณีสาร

บุหรง

ปริศนา

ปีปฝรั่ง

พิลังกาสา

ฟ้าทะลายโจร

มะตูมแขก

โมกมัน

ย่านางแดง

แย้มปีนัง

สบู่แดง

สังกรณีใบมัน

หางหมาจอก

รอข้อมูลเพิ่มเติม

Gallery
  • จัดทำโดย อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ข้อมูล โดย นางจีรังกานต์ ปักเข็ม
  • ภาพถ่ายพรรณไม้ โดย นายอาวุธ แก่นเพชร
  • ภาพสวนสมุนไพร โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
  • ออกแบบ และดูแลระบบ โดย นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น