บุคลากร

05ผู้อำนวยการ
อาจารย์สุธีระ  ทองขาว

โทร : 4114 , 4112
e-mail : tsuthira@wu.ac.th

010นางสาวรวมพร  คงจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทร : 4112 , 4114
e-mail : kraompor@wu.ac.th

012

นางอักษราพรรธน์  ชูภิรมย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 4114 , 4112
e-mail : aksaraphat.cu@wu.ac.th

06

นางจีรังกานต์  ปักเข็ม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทร : 4110 , 4112
e-mail : jeerangkan.sr@wu.ac.th

08

นายสุรินทร์  จิตร์ถาวร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทร : 4113 , 4112
e-mail : surin.ji@wu.ac.th

09

นายอาวุธ  แก่นเพชร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทร : 2611 , 2603
e-mail : karwut@wu.ac.th

07

นายยุทธกาน  ไชยมณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 2603
e-mail : cyutthak@wu.ac.th

011

นายศักดิ์ดา  ใบมิเด็น
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
โทร : 2603
e-mail : bsakda@wu.ac.th

Facebook Comments Box