โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ โดยมีคุณรวมพร คงจันทร์ และคุณจีรกานต์ ปักเข็ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรุกขชาติ อุทยานพฤกษศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และทดลองทำจริงซึ่งให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะต้นกล้า การปักชำ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการ ทำให้สามารถนำความรู้และทักษะการขยายพันธุ์พืชไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยคุณอาวุธ แก่นเพชร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา นอกจากนี้นักเรียนได้เยี่ยมชมสวนสมุนไพรและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

Facebook Comments Box