เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คุณสายฝน จิตนุพงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. คุณยุทธกาน ไชยมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคุณสุรินทร์ จิตร์ถาวร เจ้าหน้าที่ฝ่ายรุกขชาติสังกัดอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ในโครงการของ อพ.สธ. โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การ COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมีการตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ประกอบด้วย
จังหวัดกระบี่ (อบต.ดินอุดม เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อบต.เขาพนม และเทศบาลเมืองกระบี่)
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติหน้าที และทางศุนย์ อพ.สธ.-มวล. จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบงานและปรับแก้เพื่อรวบรวมส่งรายงานผลต่อไป

Facebook Comments Box