เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 คุณรวมพร คงจันทร์ และคุณจีรังกานต์ ปักเข็ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรุกขชาติสังกัดอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ในโครงการของ อพ.สธ. โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การ COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมีการตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ประกอบด้วย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบต.ทรัพย์ทวี อบต.เคียนซา อบต.ต้นยวน ทบ.คลองชะอุ่น และเทศบาลเมืองเวียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
จังหวัดชุมพร (อบต.คุริง อบต.สลุย และอบต.สองพี่น้อง)
จังหวัดระนอง (ทบ.หงาว เทศบาลตำบลหงาว อบต.นาคา และเทศบาลตำบลกะเปอร์)
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติหน้าที

Facebook Comments Box