Sakda Baimiden

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการฝึกอบ …

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. Read More »

โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์สวนกล้วยเทิดพระเกียรติฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มห …

โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์สวนกล้วยเทิดพระเกียรติฯ Read More »

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก …

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read More »