กิจกรรม

ร่วมติดตั้งชุดนิทรรศการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง
ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

027