0105

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน

วันนี้เมื่อช่วง 10.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน เยี่ยมชมนิทรรศการภายใน และพบปะบุคลากรในสังกัดอุทยานพฤกศาสตร์
ณ อาคารวิชาการ ๗